นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ชื่อ - สกุล : นายบัดรี แซมิง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :