นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ชื่อ - สกุล : นางสาวซูรียานี สะแลแม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :