[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ทำเนียบบุคลากร
นายสมปอง มั่นคง.
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
โรงเรียนเทศบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
67 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
262 คน
สถิติเดือนนี้
9122 คน
สถิติปีนี้
24412 คน
สถิติทั้งหมด
212687 คน
IP ของท่านคือ 3.233.239.102
(Show/hide IP)
  
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์  
 

วิสัยทัศน์

                เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

                             

“พัฒนาคน สังคมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืน”

 

                      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ตามแผนพัฒนาระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์

                คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

             ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                 แนวทางการพัฒนา

 ๑. พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

 ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 ๑.๒ อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

 ๒. พัฒนาระบบสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร

 ๒.๒ ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและครบวงจร

 ๒.๓ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

 ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 ๓.๑ งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง

 ๓.๒ งานพัฒนาระบบไฟฟ้า การจราจรและการประปา

 ๓.๓ การผังเมืองและการพัฒนาการใช้ที่ดิน

 ๔. พัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน

 ๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๕.๑ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพนักงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

 ๕.๒ สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพจัดการขยะ น้ำเสียในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร

 ๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 ๖.๑ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น

 ๖.๒ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

 ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ

 ๖.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย