[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ทำเนียบบุคลากร
นายสมปอง มั่นคง.
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
โรงเรียนเทศบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
80 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
108 คน
สถิติเดือนนี้
2038 คน
สถิติปีนี้
20437 คน
สถิติทั้งหมด
108040 คน
IP ของท่านคือ 54.158.208.189
(Show/hide IP)
  
การบริหารราชการ  
 


 
  โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตะลุบัน
      เทศบาลตำบลตะลุบัน  มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๘.๕๖ ตารางกิโลเมตรปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ๑๒ คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล องค์กรของเทศบาลประกอบด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไป ตามบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย 
          ๑. ฝ่ายบริหาร มีนายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลในส่วนของฝ่ายการเมืองตามกฎหมาย  ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ๒  คน เลขานุการ ๑ คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน ซึ่งคณะผู้บริหารประกอบด้วย
                             นายอ๊ะมะ    อาแด                              นายกเทศมนตรี
                             นายประเสริฐ   เกียรติภักดี                   รองนายกเทศมนตรี
                             นายสรศักดิ์   สุริยะสุนทร                     รองนายกเทศมนตรี
                             นายมะนาเซ   ตาเห                            เลขานุการนายกเทศมนตรี
                             นายอับดุลเราะห์มาน   หะมะ                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
          ๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติต่าง ๆ และควบคุม ดูแลการบริหารงานเทศบาลของคณะเทศมนตรี ซึ่งสภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลตะลุบัน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕๕5  ประกอบด้วย
                     ประธานสภาเทศบาล        นายสุทธิชัย  สวามิภักดิ์
                     รองประธานสภาเทศบาล   นายยูฮารี      อาลี
                     เลขานุการสภาฯ               นายสมปอง   มั่นคง

          สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง ที่ ๑   จำนวน  ๖  คน  ได้แก่
          ๑.  นายสิทธิชัย      สวามิภักดิ์                 สมาชิกสภาเทศบาล
          ๒.  นายดนัย          จารุประสิทธิ์              สมาชิกสภาเทศบาล
          ๓.  นายอภิชาต      ต่วนปูเต๊ะ                  สมาชิกสภาเทศบาล
          ๔.  นายแวรูสลี       หยีกาเร็ม                   สมาชิกสภาเทศบาล
          ๕.  นายมะบีดิง       บือราเฮง                   สมาชิกสภาเทศบาล
          ๖.  นายอนุชิต        อนรรฆธนะกุล            สมาชิกสภาเทศบาล
          สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒   จำนวน  ๖  คน  ได้แก่
           ๑.  นายอาแซ        บินฮาฟิส                  สมาชิกสภาเทศบาล
           ๒.  นายมุสตอปา   สุหลง                       สมาชิกสภาเทศบาล
           ๓.  นายมะรอยี      สุหลง                        สมาชิกสภาเทศบาล
           ๔.  นายยูอารี        อาลี                          สมาชิกสภาเทศบาล
           ๕.  นายอัคลี        โมง                           สมาชิกสภาเทศบาล
           ๖.  นายมูฮำหมัดซูฮดี  มุซอ                    สมาชิกสภาเทศบาล

                 ๓. ฝ่ายประจำ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนด  และมอบหมาย และปฏิบัติงานประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ  โดยแบ่งส่วนบริหารต่างๆ  ๗ ส่วนราชการ ดังนี้
          ๓.๑  สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลหรือกิจการที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                            ๓.๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
                                       -  งานธุรการ
                                       -  งานการเจ้าหน้าที่
                                       -  งานทะเบียนราษฎรและบัตร   
                                       -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         ๓.๒  กองคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินการงบประมาณงานผลประโยชน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น
                         ๓.๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง
                                       -  งานธุรการ
                                       -  งานพัสดุและทรัพย์สิน
                                       -  งานการเงินและบัญชี
                                       -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
         ๓.๓ กองช่าง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภคและงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น
                        ๓.๓.๑  ฝ่ายการโยธา
                                       -   งานธุรการ
                                       -   งานวิศวกรรม
                                       -  งานสาธารณูปโภค
                                       -  งานสวนสาธารณะ
                                       -  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ      
         ๓.๔ กองการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานโรงเรียน งานบริหารการศึกษา แบ่งเป็น
                       ๓.๔.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา
                                       -  งานธุรการ
                                       -  งานงบประมาณ
                                       -  งานโรงเรียน
                                       -   งานการเจ้าหน้าที่
                                       -  งานกิจการนักเรียน
                                       -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                                       -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
                     ๓.๔.๒  หน่วยศึกษานิเทศก์
                     ๓.๔.๓  โรงเรียน
          ๓.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ       สาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุขอื่น งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  แบ่งเป็น
                     ๓.๕.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
                                      -  งานธุรการ
                                      -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                                      -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
                                      -  งานรักษาความสะอาด          
 
 
           ๓.๖.  กองวิชาการและแผนงาน   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิจัยและประเมินผล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดทำงบประมาณ  แบ่งเป็น
                      ๓.๖.๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                                     -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                                     -   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
                                     -  งานนิติการ
          ๓.๗  กองสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน
                     ๓.๗.๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                                     -  งานพัฒนาชุมชน
                                     -  งานสังคมสงเคราะห์
                                     -  งานธุรการ