[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ทำเนียบบุคลากร
นายสมปอง มั่นคง.
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
โรงเรียนเทศบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
77 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
108 คน
สถิติเดือนนี้
2035 คน
สถิติปีนี้
20434 คน
สถิติทั้งหมด
108037 คน
IP ของท่านคือ 54.158.208.189
(Show/hide IP)
  
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล
 
                   “ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง
                                ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม อย่างยั่งยืน”
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ตามแผนพัฒนาระยะ ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9)

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
๑. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง  ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ท่าเทียบเรือ เขื่อน ให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้า  การจราจรและการประปา
๑.๓ การผังเมือง  และพัฒนาการใช้ที่ดิน
๒. พัฒนาการศึกษา  ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่น  ๒.๑ ส่งเสริมการจัดระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ
๒.๒ ส่งเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนรรม   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ๓.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน
๓.๓ ส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
4. พัฒนาสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  4.1 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ
๕.3 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แก้ไขปัญหาโลกร้อน
๖. พัฒนาการเมืองการบริหาร ๖.๑ การจัดการและบริหารบ้านเมือง
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
๖.๓ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
๖.๔ ปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
๖.๕ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
6.6 การจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย