นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
สำนักปลัดเทศบาล

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสันธิชัย นาแว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (หัวหน้างานทะเบียน)

นางสาวทิวลี แก้วห่อทอง
นิติกร ปฎิบัติการ

ด.ต.สุชาติ จุลราช
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางสาวนูร์รอ หะยีเลาะ
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นางฮุซนี สาและสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวไลลา มะแซ
นักการ

นางรอฮานา บุญยรัตพันธ์
นักการ

นางสมรศรี ยาแก้ว
นักการ (ลูกจ้างประจำ)

นายสากล แก้วพรหมราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัฟฟาน ดือเระ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวซารีพะ อาแซ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอับดุลเลาะ มะโระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ภางโรง)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com