นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางมณฑา ดำมณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวคอมือซะห์ มะและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางเพ็ญรพี ขุนบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกันตีนี หะมะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายบัดรี แซมิง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวซูรียานี สะแลแม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com