นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองสวัสดิการสังคม

นางแวนะ ลาเด็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวศุภกาญจน์ สงนุ้ย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางจินตนา โกสุธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันจิรา สุริยะสุนทร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางลมุน ไชยศร
นักการ

นายอาดัม มาลายา
นักการ

นายอาหะมะ หะยีมะสาและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประธานชุมชน
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com