นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22 มี.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 มี.ค. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เ (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต (12 มี.ค. 64 | อ่าน 69 ครั้ง)
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการประให้หรือรับสินบน (12 มี.ค. 64 | อ่าน 74 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองตะลุบ (12 มี.ค. 64 | อ่าน 75 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (12 มี.ค. 64 | อ่าน 84 ครั้ง)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (12 มี.ค. 64 | อ่าน 68 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (12 มี.ค. 64 | อ่าน 65 ครั้ง)