นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองตะลุบัน (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 25 ครั้ง)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต (12 มี.ค. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการประให้หรือรับสินบน (12 มี.ค. 64 | อ่าน 20 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองตะลุบัน (12 มี.ค. 64 | อ่าน 25 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (12 มี.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (12 มี.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (12 มี.ค. 64 | อ่าน 22 ครั้ง)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (12 มี.ค. 64 | อ่าน 45 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 มี.ค. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com