นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองคลัง

นางสาวปราณี เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ว่าง)

นางรังสิมา บุญยรัตพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวชลธิชา รอเก็ต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางปิยวรรณ ศรีสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวชาลินี กาเส็มส๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวรัตติยา สแม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายมาหามุ อาแด
นักการ

นายมะนาเซ ดอเลาะ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวนูรา มะโระ
นักการ

นางสาวกัญญาภัค ยอดพิมพ์พา
นักการ

นายสมศักดิ์ เจะสนิ
นักการ

นางสาวซูรียานี สาอิ
นักการ

นางสาวอุดมลักษณ์ แซ่ตัน
นักการ

นายซูเบร เจะดอเลาะ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

นายเสรี ดือรามะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายรูสไลมัน หะแว
พนักงานขับรถยนต์

นายอัสมี เตะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอันวาร์ ตะโละดิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิวิธวินท์ เคล้าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมุสลิม สาวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอัสรี เจ๊ะเลาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com