นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน (19 ต.ค. 63 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) (22 ก.ย. 63 | อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (31 ส.ค. 63 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในที่/ทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพานิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพานิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพานิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ จดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีป้าย (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 48 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com