นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (11 มี.ค. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (11 มี.ค. 64 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (11 มี.ค. 64 | อ่าน 1741 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (11 มี.ค. 64 | อ่าน 117 ครั้ง)
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 69 ครั้ง)
พรบ.การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 26 ครั้ง)
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 31 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 3 พ.ศ.2561 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 2 พ.ศ.2559 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 26 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 56 ครั้ง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 46 ครั้ง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 90 ครั้ง)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 41 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 216 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 195 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 39 ครั้ง)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 41 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com