นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20-1 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 79 ครั้ง)
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (22 ก.พ. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (22 ก.พ. 64 | อ่าน 80 ครั้ง)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 85 ครั้ง)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง ม 32 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (22 ก.พ. 64 | อ่าน 75 ครั้ง)
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านาม (22 ก.พ. 64 | อ่าน 79 ครั้ง)
การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว (22 ก.พ. 64 | อ่าน 77 ครั้ง)
การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 69 ครั้ง)
การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 74 ครั้ง)
การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบ 7 ปี (22 ก.พ. 64 | อ่าน 74 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 81 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 84 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย (22 ก.พ. 64 | อ่าน 73 ครั้ง)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (22 ก.พ. 64 | อ่าน 76 ครั้ง)
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ก.พ. 64 | อ่าน 79 ครั้ง)
การขอเลขที่บ้าน (22 ก.พ. 64 | อ่าน 73 ครั้ง)
การขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ไม่เกิน 200 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 82 ครั้ง)