นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (25 เม.ย. 65 | อ่าน 1 ครั้ง)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (25 เม.ย. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
การพัฒนาบุคลากร (25 เม.ย. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร (25 เม.ย. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (25 เม.ย. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน (23 เม.ย. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งเกี่ยวกับการลากิจ ลาป่วย และไปทำงานสายของพนักงานเทศบาลและลูกจ้ (23 เม.ย. 64 | อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยแ (23 เม.ย. 64 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ (23 เม.ย. 64 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ (23 เม.ย. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ (23 เม.ย. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (23 เม.ย. 64 | อ่าน 115 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน (23 เม.ย. 64 | อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพ (23 เม.ย. 64 | อ่าน 153 ครั้ง)