นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร