นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 080-3598797

นายอนันต์ ดือเระ
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-7924422

นางสาวปราณี เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 091-8472817


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ว่าง)

นายสุกิจ สุระกำแหง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-7326785

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089-5970987

นายอดุล อิศมาอีล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 086-2946372

นางมณฑา ดำมณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8704090

นางแวนะ ลาเด็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 087-2977782
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com