นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ชื่อ - สกุล : นางสาวคอมือซะห์ มะและ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :