นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ชื่อ - สกุล : นางมณฑา ดำมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :